Corona en zwangerschap (for english see below)

Wij houden ons aan de adviezen van de KNOV, de beroepsvereniging van verloskundigen, m.b.t. de zorg rondom de zwangerschap en COVID. Neem bij vragen gerust contact met ons op en bekijk de volgende linkjes:

Zwangerschap en COVID

Zwangerschap en vaccinatie

Bereikbaarheid

Geboortezorg valt nog steeds onder de acute zorg die ondanks corona gewoon doorgaat. Daarom willen wij nogmaals duidelijk maken dat we te allen tijden voor alle vragen, onzekerheden en ongerustheid over je eigen gezondheid of die van je baby bereikbaar zijn en blijven.

Wij zijn op maandag t/m vrijdag van 9:00-16:30 te bereiken op de praktijk: 070-3655424.

De assistente is echter niet altijd aanwezig. Ook zij werkt soms vanuit huis. Indien iets opgehaald moet worden, bijv. het NIPT formulier, bel dan van tevoren op of er iemand aanwezig is.

Belangrijk

 • Bij klachten van verkoudheid, kortademigheid en/of koorts: kom NIET naar de praktijk maar bel ons.
 • Kom alleen naar je afspraak (zonder partner en/of kinderen), facetimen of videobellen mag natuurlijk!

Bevalling

Je hebt nog steeds vrijheid in de keuze waar je wilt bevallen, thuis of in het ziekenhuis. In het ziekenhuis mag er 1 persoon bij de bevalling aanwezig zijn.
Mocht je overwegen om thuis te willen bevallen vanwege het coronavirus en heb je vragen hierover? Bespreek ze met ons.

Badbevallingen zijn zowel thuis als in het ziekenhuis mogelijk indien je geen klachten passend bij Corona hebt.

De pijnbestrijdingsmiddelen zijn beschikbaar behalve lachgas omdat ze niet weten of dit veilig is voor het zorgpersoneel.

Kraamweek

Normaal gesproken komen wij een aantal keer langs in de eerste week na je bevalling maar dit zal nu telefonisch of via beeldbellen gebeuren. Wij zullen in ieder geval 1x langskomen rond dag 4 om de hielprik te verrichten.

De kraamzorg komt wél gewoon bij je thuis om voor jou en je kindje te zorgen. We adviseren om geen kraamvisite te ontvangen in deze periode om besmettingsrisico’s zo klein mogelijk te houden.

De gehoortest die normaal na 2 weken gedaan werd is tijdelijk stopgezet. De intake van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG=consultatiebureau) zal telefonisch plaatsvinden ipv een huisbezoek.

Coronavirus and pregnancy

We would like to inform you about the most recent national advice regarding the Coronavirus (Covid-19) of the 6th May.

These recommendations have come about in collaboration with the regional midwifery partnerships and the hospitals in The Hague. From the 11th of may the following will change:

 • The intake interview is conducted by telephone. This also includes information about prenatal tests. Note: you will be called by an anonymous number
 • 8 weeks early ultrasound (optional) at the midwifery practice via BovenMaas
 • 11th week term ultrasound at the midwifery practice via BovenMaas
 • 16 weeks: blood pressure, growth and baby’s heartbeat
 • 20 weeks ultrasound at ultrasound center or midwifery practice via BovenMaas (to make an appointment call: 010-7370274)
 • 23 weeks: blood pressure, growth and baby’s heartbeat
 • 27 weeks: blood pressure, growth and baby’s heartbeat, possibly blood test
 • 31 weeks of blood pressure, growth and baby’s heartbeat
 • 34 weeks of blood pressure, growth and baby’s heartbeat
 • 37 weeks of blood pressure, growth and baby’s heartbeat
 • 39 weeks of blood pressure, growth and baby’s heartbeat
 • 40 weeks of blood pressure, growth and baby’s heartbeat
 • 41 weeks of blood pressure, growth and baby’s heartbeat

So far the latest news. Below the most important things, the check schedule, frequently asked questions and a number of useful links in a row.

Accessibility

To remind you: prenatal, natal and postnatal care are still considered to be urgent at any time despite corona. That is why we want to make it clear once again that we are and remain available at all times for all questions, insecurities and concerns about your own health or that of your baby.

We can be reached at the practice on Monday to Friday from 9:00 am to 4:30 pm: 070-3655424.

However, the assistant is not always present. She also sometimes works from home. If something needs to be collected, eg the NIPT form, please call in advance if anyone is present.

Important

 • With complaints of a cold, shortness of breath and / or fever: DO NOT come to the practice but call us.
 • Come alone to your appointment (without partner and / or children), facetime or video calling is of course allowed!

Childbirth

You still have freedom of choice where to give birth, at home or in the hospital. In the hospital, 1 person may be present during the delivery.

Water deliveries are possible both at home and in the hospital if you do not have any complaints related to Corona.

The pain medication are available except nitrous oxide because they do not know if it is safe for the healthcare providers.

Maternity week

Normally we visit a number of times in the first week after your delivery, but this will now be done by telephone or via video calling. We will come at least 1x around day 4 to perform the heel prick (‘hielprik’). The maternity nurse (‘kraamzorg’) does come to your home to take care of you and your baby. We advise not to receive any visitors during this period to minimize the risk of contamination. The hearing test that was normally done after 2 weeks has been temporarily postponed. The intake of the Center for Youth and Family (Centrum voor Jeugd en Gezin=CJG/consultatie bureau) will take place by telephone instead of a home visit.