Corona en zwangerschap (for english see below)

Wij willen jullie opnieuw informeren over de meest recente landelijke adviezen t.a.v. het Coronavirus (Covid-19) van 6 mei jl.
Deze adviezen zijn opgesteld in samenwerking met de regionale verloskundige samenwerkingsverbanden en de Haagse ziekenhuizen. Vanaf 11 mei gaat het volgende veranderen:

 • Het intakegesprek verloopt telefonisch. Dit betreft ook de informatie over de prenatale screening. Let op: je wordt gebeld door een anoniem nummer
 • 8 weken vitaliteitsecho op de verloskundigenpraktijk via BovenMaas
 • 11 weken termijnecho op de verloskundigenpraktijk via BovenMaas
 • 16 weken bloeddruk, groei en controle van het hartje
 • 20 weken echo bij echocentrum of verloskundigenpraktijk via BovenMaas (deze afspraak mag je zelf maken: 010-7370274)
 • 23 weken bloeddruk, groeicontrole, hartje luisteren
 • 27 weken bloeddruk, groeicontrole, hartje luisteren, evt bloedonderzoek
 • 31 weken bloeddruk, groeicontrole en hartje luisteren
 • 34 weken bloeddruk, groeicontrole en hartje luisteren
 • 37 weken bloeddruk, groeicontrole en hartje luisteren
 • 39 weken bloeddruk, groeicontrole en hartje luisteren
 • 40 weken bloeddruk, groeicontrole en hartje luisteren
 • 41 weken bloeddruk, groeicontrole en hartje luisteren

Tot zover de laatste nieuwtjes. Hieronder de belangrijkste zaken, het controleschema, veel gestelde vragen en een aantal handige links op een rij.

Bereikbaarheid

Geboortezorg valt nog steeds onder de acute zorg die ondanks corona gewoon doorgaat. Daarom willen wij nogmaals duidelijk maken dat we te allen tijden voor alle vragen, onzekerheden en ongerustheid over je eigen gezondheid of die van je baby bereikbaar zijn en blijven.

Wij zijn op maandag t/m vrijdag van 9:00-16:30 te bereiken op de praktijk: 070-3655424.

De assistente is echter niet altijd aanwezig. Ook zij werkt soms vanuit huis. Indien iets opgehaald moet worden, bijv. het NIPT formulier, bel dan van tevoren op of er iemand aanwezig is.

Belangrijk

 • Bij klachten van verkoudheid, kortademigheid en/of koorts: kom NIET naar de praktijk maar bel ons.
 • Kom alleen naar je afspraak (zonder partner en/of kinderen), facetimen of videobellen mag natuurlijk!

Veranderingen in de praktijk

Je zal merken dat we een aantal dingen hebben veranderd in de praktijk, dit om besmetting te voorkomen. Zo liggen er geen tijdschriften meer op tafel en bieden we geen water en thee meer aan.
Wij nemen na elke zwangere de contactvlakken af met alcohol. Je kan ons ook tegenkomen met een mondmasker en handschoenen aan.

Aangescherpt controleschema:

 • Het intakegesprek verloopt telefonisch. Dit betreft ook de informatie over de prenatale screening. Let op: je wordt gebeld door een anoniem nummer
 • 8 weken vitaliteitsecho op de verloskundigenpraktijk via BovenMaas
 • 11 weken termijnecho op de verloskundigenpraktijk via BovenMaas
 • 16 weken bloeddruk, groei en controle van het hartje
 • 20 weken echo bij echocentrum of verloskundigenpraktijk via BovenMaas (deze afspraak mag je zelf maken: 010-7370274)
 • 23 weken telefonisch contact, Let op: je wordt gebeld door een anoniem nummer
 • 27 weken bloeddruk, groeicontrole, hartje luisteren, evt bloedonderzoek
 • 31 weken bloeddruk, groeicontrole en hartje luisteren
 • 33 weken telefonisch contact, Let op: je wordt gebeld door een anoniem nummer
 • 35 weken bloeddruk, groeicontrole en hartje luisteren
 • 37 weken bloeddruk, groeicontrole en hartje luisteren
 • 39 weken bloeddruk, groeicontrole en hartje luisteren
 • 40 weken bloeddruk, groeicontrole en hartje luisteren
 • 41 weken bloeddruk, groeicontrole en hartje luisteren

Dit betekent:

 • Dat je tot 16 weken geen fysieke controle bij de verloskundige hebt, maar wel een telefonische intake, naar keuze een vitaliteitsecho met 8 weken en een termijnecho bij 11 weken.
 • Dat je tussen 16 en 27 weken NIET op de praktijk gezien hoeft te worden, maar wél de 20 weken echo hebt en met 23 weken gebeld wordt voor een telefonisch consult.

Bevalling

Je hebt nog steeds vrijheid in de keuze waar je wilt bevallen, thuis of in het ziekenhuis. In het ziekenhuis mag er 1 persoon bij de bevalling aanwezig zijn.
Mocht je overwegen om thuis te willen bevallen vanwege het coronavirus en heb je vragen hierover? Bespreek ze met ons.

Badbevallingen zijn zowel thuis als in het ziekenhuis mogelijk indien je geen klachten passend bij Corona hebt.

De pijnbestrijdingsmiddelen zijn beschikbaar behalve lachgas omdat ze niet weten of dit veilig is voor het zorgpersoneel.

Kraamweek

Normaal gesproken komen wij een aantal keer langs in de eerste week na je bevalling maar dit zal nu telefonisch of via beeldbellen gebeuren. Wij zullen in ieder geval 1x langskomen rond dag 4 om de hielprik te verrichten.

De kraamzorg komt wél gewoon bij je thuis om voor jou en je kindje te zorgen. We adviseren om geen kraamvisite te ontvangen in deze periode om besmettingsrisico’s zo klein mogelijk te houden.

De gehoortest die normaal na 2 weken gedaan werd is tijdelijk stopgezet. De intake van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG=consultatiebureau) zal telefonisch plaatsvinden ipv een huisbezoek.

Veel gestelde vragen van zwangeren over CVID-19

Op basis van het huidige beschikbare onderzoek zijn er geen aanwijzingen dat zwangere vrouwen vatbaarder zijn voor het krijgen van een infectie met COVID-19. Op basis van gegevens lijken de gevolgen van een infectie met COVID-19 bij een zwangere vrouw niet anders bij het kind en de moeder dan bij andere infectieziekten die koorts veroorzaken. Voor zover bekend is er geen verhoogde kans op een miskraam of aangeboren afwijkingen.

Tot nu toe zijn er geen berichten dat een moeder haar ongeboren baby kan besmetten tijdens de zwangerschap of bevalling. Het virus is niet gevonden in navelstrengbloed, vruchtwater, de keel van de pasgeborene of in de borstvoeding. Een moeder kan haar kind na de bevalling wél besmetten bij lichamelijk contact.

Het COVID-19 virus is waarschijnlijk niet overdraagbaar via de navelstreng. Je kan je baby wel besmetten door lichamelijk contact. Ook hier is het dus belangrijk om de hygiënemaatregelen in acht te nemen. Over het algemeen lijkt het erop dat het virus bij baby’s redelijk mild verloopt.

Ja, dat kan. Er is onderzoek gedaan of het virus in de borstvoeding komt en dit is niet zo. We raden wel aan extra hygiëne maatregelen te nemen om te zorgen dat je je baby niet besmet. Moeders die te ziek zijn kunnen de voeding ook afkolven en laten geven door iemand anders.

Ben je zwanger en heb je klachten die kunnen wijzen op COVID-19 zoals koorts en hoesten, neem dan contact op met je huisarts. Ook als je de afgelopen twee weken contact hebt gehad met een patiënt met COVID-19 is het verstandig om de huisarts te bellen. Laat het ons ook weten voordat je op controle komt.

Zoals voor iedereen geldt is het belangrijk om contacten te beperken en 1,5 meter afstand te houden in de openbare ruimte. Was regelmatig je handen met zeep (belangrijker dan met handenalcohol).

Hoesten en niesen in je ellenboog. Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg. Geen geen handen en begroet anderen niet met zoenen.

Coronavirus and pregnancy

We would like to inform you about the most recent national advice regarding the Coronavirus (Covid-19) of the 6th May.

These recommendations have come about in collaboration with the regional midwifery partnerships and the hospitals in The Hague. From the 11th of may the following will change:

 • The intake interview is conducted by telephone. This also includes information about prenatal tests. Note: you will be called by an anonymous number
 • 8 weeks early ultrasound (optional) at the midwifery practice via BovenMaas
 • 11th week term ultrasound at the midwifery practice via BovenMaas
 • 16 weeks: blood pressure, growth and baby’s heartbeat
 • 20 weeks ultrasound at ultrasound center or midwifery practice via BovenMaas (to make an appointment call: 010-7370274)
 • 23 weeks: blood pressure, growth and baby’s heartbeat
 • 27 weeks: blood pressure, growth and baby’s heartbeat, possibly blood test
 • 31 weeks of blood pressure, growth and baby’s heartbeat
 • 34 weeks of blood pressure, growth and baby’s heartbeat
 • 37 weeks of blood pressure, growth and baby’s heartbeat
 • 39 weeks of blood pressure, growth and baby’s heartbeat
 • 40 weeks of blood pressure, growth and baby’s heartbeat
 • 41 weeks of blood pressure, growth and baby’s heartbeat

So far the latest news. Below the most important things, the check schedule, frequently asked questions and a number of useful links in a row.

Accessibility

To remind you: prenatal, natal and postnatal care are still considered to be urgent at any time despite corona. That is why we want to make it clear once again that we are and remain available at all times for all questions, insecurities and concerns about your own health or that of your baby.

We can be reached at the practice on Monday to Friday from 9:00 am to 4:30 pm: 070-3655424.

However, the assistant is not always present. She also sometimes works from home. If something needs to be collected, eg the NIPT form, please call in advance if anyone is present.

Important

 • With complaints of a cold, shortness of breath and / or fever: DO NOT come to the practice but call us.
 • Come alone to your appointment (without partner and / or children), facetime or video calling is of course allowed!

Changes at the practice

You will notice that we have changed a number of things in our practice to prevent contamination. For example, there are no more magazines on the table and we are no longer offering water and tea. We clean the contact areas with alcohol after every checkup. You can also meet us with a mouth mask and gloves on.

Schedule of checkups:

• The intake interview is conducted by telephone. This also includes information about prenatal tests. Note: you will be called by an anonymous number
• 8 weeks early ultrasound (optional) at the midwifery practice via BovenMaas
• 11th week term ultrasound at the midwifery practice via BovenMaas
• 16 weeks: blood pressure, growth and baby’s heartbeat
• 20 weeks ultrasound at ultrasound center or midwifery practice via BovenMaas (to make an appointment call: 010-7370274)
• 23 weeks: call by the midwife. Please note: you may be called by an anonymous number
• 27 weeks: blood pressure, growth and baby’s heartbeat, possibly blood test
• 31 weeks of blood pressure, growth and baby’s heartbeat
• 33 weeks of telephone contact. Please note: you will be called by an anonymous number
• 35 weeks of blood pressure, growth and baby’s heartbeat
• 37 weeks of blood pressure, growth and baby’s heartbeat
• 39 weeks of blood pressure, growth and baby’s heartbeat
• 40 weeks of blood pressure, growth and baby’s heartbeat
• 41 weeks of blood pressure, growth and baby’s heartbeat

This means:

 • That you do not have a physical check-up with the midwife for up to 16 weeks, but you do have a intake by telephone, optionally an early ultrasound with 8 weeks and a term ultrasound with 11 weeks.
 • That you do NOT have to be seen at the practice between 16 and 27 weeks, but you do have the 20-week ultrasound and you are called by the midwife with 23 weeks.

Childbirth

You still have freedom of choice where to give birth, at home or in the hospital. In the hospital, 1 person may be present during the delivery.

Water deliveries are possible both at home and in the hospital if you do not have any complaints related to Corona.

The pain medication are available except nitrous oxide because they do not know if it is safe for the healthcare providers.

Maternity week

Normally we visit a number of times in the first week after your delivery, but this will now be done by telephone or via video calling. We will come at least 1x around day 4 to perform the heel prick (‘hielprik’). The maternity nurse (‘kraamzorg’) does come to your home to take care of you and your baby. We advise not to receive any visitors during this period to minimize the risk of contamination. The hearing test that was normally done after 2 weeks has been temporarily postponed. The intake of the Center for Youth and Family (Centrum voor Jeugd en Gezin=CJG/consultatie bureau) will take place by telephone instead of a home visit.

Frequently asked questions from pregnant women about COVID-19

Based on the currently available research, there is no evidence that pregnant women are more susceptible to infection by COVID-19. Based on data, the effects of an infection with COVID-19 in a pregnant woman does not seem different in the child and the mother than in other infectious diseases causing fever. As far as known, there is no increased risk of miscarriage or birth defects.

So far, there have been no reports that a mother can infect her unborn baby during pregnancy or delivery. The virus has not been found in umbilical cord blood, amniotic fluid, the newborn’s throat or in breastmilk. After the delivery, a mother can infect her child through physical contact.

The COVID-19 virus is probably not transmissible through the umbilical cord. You can infect your baby through physical contact. Here, too, it is therefore important to take the hygiene measures. In general, it appears that the virus is fairly mild in babies.

Yes, that’s possible. Research has been done to determine whether the virus is breastfeeding and this is not the case. We recommend that you take extra hygiene measures to ensure that you do not infect your baby. Mothers who are too ill can express the milk and let someone else give it to the baby.

If you are pregnant and have complaints that may indicate COVID-19, such as fever and cough, please contact your doctor. Even if you have been in contact with a patient with COVID-19 in the past two weeks, it is wise to call your doctor. Also let us know before you get a check.